Tomatoe SPRAY PROGRAMME

  • Land Preparation
  • Nursery 0- 30 Days
  • Transplanting 30 -40 days (ASF 50g per Plant )
  • Vegetative Development 45 – 70- 110
  • Fruit Development 120-140-240
  • Transplating: Goldazim
  • Vegetatitve development: Sphinx Extra, Victory, Emthane / Nimrod
  • Fruit Development & Ripening: Sphinx Extra/ Victory, Funguran-OH/Nimrod

  • Nursery: Lambdex
  • Transplanting: Keshet, Lambdex, Biferan
  • Vegetative Development: Saf T Side,Avirmec,Kohinor, Aster Extrim, Lambdex, Medal
  • Fruit Development & Ripening: Avirmec, keshet, lambdex, Saf T Side, Aster Extrim, Prove, Levo, Neem Raj

  • Nursery: Lambdex
  • Transplating: Keshet, Lambdex, Biferan
  • Vegetative Development: Saf T Side, Avirmec, Kohinor, Aster Extrim, Lambdex , Medal
  • Fruit Development and Ripening: Avirmec, Keshet, Lambdex, Saf T Side, Aster Extrim, Prove, Levo, Neem Raj

  • Land Preparation: Metham Sodium / Basamid

  • Land Preparation: Glyphogan
  • Transplanting: Galigan(Apply to prepared ground 4-7 days prior to transplanting)

  • Nursery: Polyfeed 15:30:15
  • Transplanting: Polyfeed 15:30:15
  • Vegetative Development: Polyfeed 26:12:12
  • Fruit Development & Ripening: Multi npK/Polyfeed 18:9:27 Growcal MGB

   

  • Land Preparation: Urea Phosphate
  • Transplanting: Amiran Smart Fertilizers (ASF)
  • Vegetative Development: Nitrabor CAN/17:17:17
  • Fruit Development & Ripening: Multi K Prills